प्रोफाइल

तपाईं कसरी एक व्यक्तित्व रिपोर्ट लेख्न?

तपाईं कसरी एक व्यक्तित्व रिपोर्ट लेख्न? Read व्यक्तित्व प्रोफाइल लेख्नको लागि सुझावहरू जुन व्यक्तिले पढ्न चाहान्छन् तपाईंको विषयलाई जान्न समय दिनुहोस्। तपाईंको विषयलाई कार्यमा हेर्नुहोस्। राम्रो, नराम्रो र कुरूप देखाउनुहोस्। व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस् जो तपाईंको विषय जान्दछन्। वास्तविक ओभरलोडबाट बच्नुहोस्। कालक्रमबाट बच्नुहोस्। तपाईंको बिषय २२ को बारेमा कुरा गर्नुहोस्। २०१।
थप पढ्नुहोस्